تازه های نشر

نوبت چاپ: اول
نویسندگان: جواد صاین، منا خرازی
تعداد صفحه: 207
نوبت چاپ: اول
نویسنده: سید عبدالحمید انگجی
تعداد صفحه: 161
نوبت چاپ: اول
نویسنده: مینا شمخی
تعداد صفحه: 187
نوبت چاپ: اول
نویسنده: فهیمه شکیبا
تعداد صفحه: 586
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحه: 561
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: جواد صاین، فرناز جعفری
تعداد صفحه: 207
نوبت چاپ: دوم
نویسنده: محمد جواد دکامی
تعداد صفحه: 252

پر فروش ترین ها

اصول و کاربرد الکترومیو گرافی در علوم ورزشی
نوبت چاپ: اول
نویسنده: مهرداد عنبریان
تعداد صفحه: 257
خاطرات و یادداشت‌های کلاس فلسفۀ اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی
نوبت چاپ: دوم
نویسنده: محمد جواد دکامی
تعداد صفحه: 252
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
نوبت چاپ: هفتم
نویسنده: غلامرضا شعبانی بهار
تعداد صفحه: 220
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج سوم
نوبت چاپ: سیزدهم
نویسنده: غلامرضا صفاکیش همدانی
تعداد صفحه: 410
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج دوم
نوبت چاپ: سیزدهم
نویسنده: غلامرضا صفاکیش همدانی
تعداد صفحه: 408
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج اول
نوبت چاپ: دهم
نویسنده: غلامرضا صفاکیش همدانی
تعداد صفحه: 432
قطعات ریختگی آلیاژهای آلومینیوم
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: جی گیلبرت کافمن ، اوین ال. روی روی، آرش فتاح ...
تعداد صفحه: 309
تراکتورها و ماشین های کشاورزی جلد 2
نوبت چاپ: چهاردهم
نویسنده: داوود منصوری راد
تعداد صفحه: 519
تراکتورها و ماشین های کشاورزی جلد 1
نوبت چاپ: هفدهم
نویسنده: داوود منصوری راد
تعداد صفحه: 885
آفات گیاهان زراعی ایران
نوبت چاپ: سوم
نویسنده: محمد خانجانی
تعداد صفحه: 742
آفات سبزی و صیفی ایران
نوبت چاپ: پنجم
نویسنده: محمد خانجانی
تعداد صفحه: 368
شیمی معدنی جلد 2
نوبت چاپ: پنجم
نویسندگان: گری.ال. میسلر، دونالدای تار، سید جواد صابونچی، ...
تعداد صفحه: 450