درباره ما

تاریخچه مرکز نشر دانشگاه بوعلی ­سینا

اداره انتشارات دانشگاه بوعلی سینا در سال 1351 تأسیس گردید. هدف این اداره چاپ کتاب و مجلات، و اعتلای سطح علمی دانشگاه بوعلی سینا از طریق نشر تصنیف و تألیف و ترجمه اعضای هیأت علمی تعیین شده بود که همچنان در این مسیر فعالیت می کند.

پس از سال 1391 اداره انتشارات دانشگاه به مرکز نشر دانشگاه ارتقاء یافت و این مرکز براساس اهداف دانشگاه بوعلی سینا براساس مصوبات شورای مرکز نشر آثار تصنیفی و تألیفی و تدوینی و ترجمه های اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا را که شخصاً و یا با همکاری سایرین ارائه کرده اند پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند.

آثار چاپ شده توسط اعضا هیئت علمی به گروههای تخصصی ارائه می گردد. پس از تأیید در گروه مربوطه به شورای پژوهشی دانشکده ارجاع می شود. پس از تأیید شورای پژوهش دانشکده جهت انجام مراحل بعدی به حوزه معاونت پژوهشی ارسال می گردد. پس از طرح در شورای مرکز نشر آثار مربوط به یک یا سه داور علمی و یک ویراستار ادبی ارسال می گردد.

پس از اخذ نظر داوران مجدداً در شورای مرکز نشر دانشگاه درخواست چاپ اثر مجدداً مطرح شود. شورای مرکز نشر دانشگاه در صورت ضرورت رأی به اصلاح یا ویراستاری علمی و ادبی اثر صادر می کند.

و در صورت تصویب چاپ تیراژ و نوع چاپ را مشخص می کند. این مرکز قریب به 46 سال فعالیت خود توانست است تعداد 345 عنوان اثر علمی را طی مراحل داوری منتشر کند و از این طریق توانسته است بخش قابل توجهی از تولیدات علمی و پژوهشی اعضا هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا را در سطح کشور عرضه نماید. و بسیاری از این آثار بعنوان کتب درسی و مرجع شناخته شده اند و موجب توسعه علمی و پژوهشی در کشور بوده به چاپ رسیده اند.

 

تاریخچه مرکز نشر دانشگاه بوعلی­ سینا

اداره انتشارات دانشگاه بوعلی سینا در سال 1351 تأسیس گردید. هدف این اداره چاپ کتاب و مجلات، و اعتلای سطح علمی دانشگاه بوعلی سینا از طریق نشر تصنیف و تألیف و ترجمه اعضای هیأت علمی تعیین شده بود که همچنان در این مسیر فعالیت می کند.

پس از سال 1391 اداره انتشارات دانشگاه به مرکز نشر دانشگاه ارتقاء یافت و این مرکز براساس اهداف دانشگاه بوعلی سینا براساس مصوبات شورای مرکز نشر آثار تصنیفی و تألیفی و تدوینی و ترجمه های اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا را که شخصاً و یا با همکاری سایرین ارائه کرده اند پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند.

آثار چاپ شده توسط اعضا هیئت علمی به گروههای تخصصی ارائه می گردد. پس از تأیید در گروه مربوطه به شورای پژوهشی دانشکده ارجاع می شود. پس از تأیید شورای پژوهش دانشکده جهت انجام مراحل بعدی به حوزه معاونت پژوهشی ارسال می گردد. پس از طرح در شورای مرکز نشر آثار مربوط به یک یا سه داور علمی و یک ویراستار ادبی ارسال می گردد.

پس از اخذ نظر داوران مجدداً در شورای مرکز نشر دانشگاه درخواست چاپ اثر مجدداً مطرح شود. شورای مرکز نشر دانشگاه در صورت ضرورت رأی به اصلاح یا ویراستاری علمی و ادبی اثر صادر می کند.

و در صورت تصویب چاپ تیراژ و نوع چاپ را مشخص می کند. این مرکز قریب به 46 سال فعالیت خود توانست است تعداد 345 عنوان اثر علمی را طی مراحل داوری منتشر کند و از این طریق توانسته است بخش قابل توجهی از تولیدات علمی و پژوهشی اعضا هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا را در سطح کشور عرضه نماید. و بسیاری از این آثار بعنوان کتب درسی و مرجع شناخته شده اند و موجب توسعه علمی و پژوهشی در کشور بوده به چاپ رسیده اند.

همدان- خیابان شهید احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا

کدپستی: 6517838695

تلفن: 38290941-081

فاکس: 38291276-081

نشانی تلگرام: https://tem/MARKAZNASHRBASU