مدیریت و پرسنل مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا

1-نام و نام خانوادگی :دکتر محمد جواد یدالهی فر

سمت :مدیر مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی 

رشته تحصیلی:فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

پست الکترونیک:ymjavad@gmail.com

2- نام و نام خانوادگی: سید حسین سید عباسی

سمت: کارشناس مرکز نشر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

3-نام و نام خانوادگی:افسانه میرزائی مرزبان

سمت :کارشناس مرکز نشر دانشگاه

مدرک تحصیلی :کارشناسی

رشته تحصیلی:فقه و حقوق اسلامی 

پست الکترونیک:afsanehmirzaee1359@gmail.com

 

4-نام و نام خانوادگی:صهبا فروزانمهر

سمت :کارشناس مرکز نشر

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : مدیریت

پست الکترونیکی:s.foruzanmehr@basu.ac.ir