برچسب ها: حقوق حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت ستار عزیزی

حق تعیین سرنوشت در آئینه حقوق بین الملل دفتر دوم: حق تعیین سرنوشت داخلی

1,800,000 ریال
حق تعیین سرنوشت، بنیادی‌ترین حق بشری است که بسیاری دیگر از حقوق انسانی نیز از آن الهام میگیرد. گفتگوی میان حکومت و جامعه، تنها با پذیرش حق تعیین سرنوشت و مبانی آن از سوی حکومت، ثمربخش بوده و زمینه ساز حل و فصل اختلافات و مسیر برون رفت از هر بحران و خشونت و ستم و صعوبت است. در این کتاب، ویژگیها و سازِکارهای تامینِ وجه داخلی این حق در جوامع همسان و ناهمسان بررسی گردیده و همچنین موضوع مشروعیت حکومتها در نظام حقوق بین الملل موضوعه در پرتو اصل حق تعیین سرنوشت توضیح داده شده است. (وجه خارجی حق تعیین سرنوشت و رهایی ملتها از یوغ استعمارگران در جلد اول این کتاب که در سال 1400 منتشر گردیده، بررسی شده است). مطالعه این دو جلد کتاب به همگان توصیه میشود.