برچسب ها: حقوق شرکت تطبیقی فقه

انواع شرکت ها در فقه اسلامی پژوهش های تطبیقی

390,000 ریال