برچسب: حقوق/ تعهد/ وکیل/ تشخیص مصلحت

تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل

900,000 ریال