برچسب: معماری مهندسی شهرسازی بازسازی

اکوشهرها (بازسازی شهرها در سازگاری با طبیعت)

1,210,000 ریال
فصل اول
1-1 تا زمانی که بسازیم، زندگی خواهیم کرد
1-2 چیزی که به آن وانمود میکنیم، درحال ساخته شدن است
1-3 کند و کاو برای رسیدن به مبانی
1-4 یک معماری تلفیقی جدید
1-5 صحرا وطغیان شهرها
فصل دوم
2-1 شهر در سیر تکامل
2-2 گایا، سیاره ای که خود را تعدیل و تنظیم می کند
2-3 ستاره ی دنباله دار شهری
2-4 جزیر ها و انقراض ها
2-5 شهر به مثابه یک موجود زنده
2-6 شهر سه بُعدی
2-7 درس ها
فصل سوم
3-1 شهر در طبیعت
3-2 ماهیت شهرها
3-3 فیل ها در بِرکلی
3-4 بومیان آمریکایی و مهاجمان
3-5 زیست سارها، پس کرانه ها و شهرها
3-6 مردم بوفالو
3-7 درس گرفتن از طبیعت، درس گرفتن از شهرها
فصل چهارم
4-1 شهر در آینه ی تاریخ
4-2 مبانی روستا
4-3 ظهور شهرها
4-4 پل میان تاریخ، طبیعت و تکامل
4-5 سنت زیبایی شناسی
فصل پنجم
5-1 شهرهای امروزی
5-2 بازسازی و بازنگری-به آن ترتیب
5-3 فناوری مناسب
5-4 الگوها و اصول کشاورزی زیستی
5-5 حومه های «بهبود یافته» مرکز شهرهای احیا شده
5-6 جوامع پیشگام
5-7 توضیح این نظریه
فصل ششم
6-1 دسترسی و حمل و نقل: دسترسی و ماجراجویی
6-2 عواقب اعتیاد به خودرو
6-3 خودروهای بهتر؟
6-4 جنگ های آزادراهی
6-5 به عشق راه آهن و قایق کوچک
6-6 حمل و نقلی شخصی: دوچرخه، ارّابه، کفش
6-7 آنجا بودن به جای آنجا رسیدن
6-8 بزرگراه ها، خودروها و خانه های «هوشمند»
6-9 تخریب در عین بازسازی
فصل هفتم
7-1 چه جیزی بسازیم؟
7-2 اصول بوم شهر
7-3 تور دوچرخه
7-4 طرح بندی بوم شهر
7-5 مراکز پیاده روی
7-6 مجموعه ساختمان ها و معماری ترکیبی جدید
7-7 آب
7-8 ویژگی های طبیعی و تنوع زیستی
7-9 بوم-معماری، آرماتور و کاشت
فصل هشتم
8-1 غوطه ور شو: چهار گام برای رسیدن به بوم شناختی اقتصادی: نقشه، فهرست، انگیزه و مردم
8-2 نمونه هایی از چهار گام: ایده هایی برای ایثاکا
8-3 بوم شهرها و اصلاحات اقتصادی
فصل نهم
9-1 اودیسه شخصی
9-2 برکلی: سال های اولیه
9-3 سازندگان بوم شهر
9-4 ارزیابی ها
فصل دهم
10-1 ابزار مناسب کار
10-2 منطقه بندی بوم شهر: نقشه آینده
10-3 انتقال حقوق توسعه
10-4 برنامه کلی بوم شناختی
10-5 عقب نشاندن هرزروی ها
10-6 برنامه بازسازی بوم شناختی بین المللی
10-7 سازمان بوم شهر
فصل یازدهم
11-1 اخبار فوری چه معنایی ممکن است داشته باشند
11-2 9/11 و 12/12: رؤیاها و کابوس ها
11-3 امپراتوری جدید آمریکا
11-4 تغییرات آب و هوایی
11-5 اوج مصرف نفت
11-6 فروپاشی
11-7 بهترین گزینه در دوران تاریک
فصل دوازدهم
12-1 بازگشت به اساس: استراتژی های نمونه برای شهر کوریتیبا
12-2 استراتژی هایی برای شهرهای ساخته شده
12-3 پروژه قلب شهر
12-4 استراتژی های بوم شهر
12-5 ساخت فرهنگ پذیرش
12-6 هنر و قوه تخیل
منابع