برچسب ها: حقوق حقوق بین الملل

تأسیس و جانشینی دولت ها

1,700,000 ریال
دولت در ادبیات حقوق بین الملل به معنای کشور است ( نه حکومت یا هیات وزیران). در این کتاب فرایند تاسیس کشورها، سرزمینهای غیرخودمختار و ماوراء بحار، دولتهای خودخوانده و نیز موارد جانشبنی کشورها مانند اتحاد؛ تجزبه و فروپاشی و جدایی و آثار ان در حوزه معاهدات بین المللی؛ تابعیت، مسوولیت بین المللی و .. در ۵۱۸ صفحه بررسی شده است..
فصل اول: مفهوم دولت و عناصر تشکیل دهنده آن
فصل دوم: فرآیند تاریخی تأسیس دولت ها
فصل سوم: سرزمین های غیر خود مختار
فصل چهارم: سرزمین های ماورای بحار
فصل پنجم: دولت های خودخوانده
فصل ششم: معیارهای تأسیس و شناسایی دولت ها
بخش دوم
فصل اول: مفهوم / اَشکال جانشینی
فصل دوم: آثار حقوقی جانشینی دولت ها
نتیجه گیری
ضمائم