ارتعاشات سیستم های مکانیکی و سازه ای با کاربردهای کامپیوتری ج دوم

720,000 ریال