ارتعاشات سیستم های مکانیکی و سازه ای باکاربردهای کامپیوتری ج اول

470,000 ریال