موضوعات: دامپزشکی
تعداد عنوان ها: 8
اطلس کاربردی سنوگرافی تولید مثل نشخوار کنندگان و شترسانان
آقای لوک دسکوتکس؛ دکتر مرتضی یاوری
350,000
انگل شناسی و بیماری های انگلی دامپزشکی
دکتر حیدر حیدری محمدرضا صادقی، جمال قره خانی
270,000
باکتری شناسی دامپزشکی (عمومی، اختصاصی، بیماری ها)
دکترمحمدرضا صادقی؛ دکتر ندا موسی خانی
150,000
پریون های انسانی و حیوانی
دکتر محمدرضا صادقی؛ دکتر آذر بلوطی دهکردی؛ دکتر حمید کریمی؛ دکتر جمال قره خانی
19,000
درآمدی بر کلوژن و بررسی DNA
دکتر حسین رضوان
188,000
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
دکتر جمال قره خانی؛ دکتر محمدرضا صادقی؛ دکتر رضا برحمت
65,000
کلیات کرم شناسی و دام پزشکی
دکتر حیدر حیدری
94,000