موضوعات: دامپزشکی
تعداد عنوان ها: 8
اطلس کاربردی سنوگرافی تولید مثل نشخوار کنندگان و شترسانان
آقای لوک دسکوتکس؛ دکتر مرتضی یاوری
520,000
انگل شناسی و بیماری های انگلی دامپزشکی
دکتر حیدر حیدری محمدرضا صادقی، جمال قره خانی
1,450,000
باکتری شناسی دامپزشکی (عمومی، اختصاصی، بیماری ها)
دکترمحمدرضا صادقی؛ دکتر ندا موسی خانی
610,000
پریون های انسانی و حیوانی
دکتر محمدرضا صادقی؛ دکتر آذر بلوطی دهکردی؛ دکتر حمید کریمی؛ دکتر جمال قره خانی
180,000
درآمدی بر کلوژن و بررسی DNA
دکتر حسین رضوان
1,220,000
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
دکتر جمال قره خانی؛ دکتر محمدرضا صادقی؛ دکتر رضا برحمت
1,360,000
کلیات کرم شناسی و دام پزشکی
دکتر حیدر حیدری
1,210,000
مروری فشرده بر میکروب شناسی دامپزشکی
کوئین و همکاران ؛ دکتر پژمان محمودی کوهی؛ دکتر عبدالمجید محمدزاده
2,700,000