نویسنده: دکتر حسن علم خواه
تعداد عنوان ها: 2
پوشش های نانوکامپوزیتی فوق سخت
دکتر خانعلی نکوئی؛ دکتر اشکان ذوالریاستین؛ دکتر حسن علم خواه
300,000