فرآیند پذیرش

 فرآیند پذیرش آثار در مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا

_ ایجاد حساب کاربری در سایت مرکز نشر

_ ورود به حساب کاربری ثبت کتاب از طریق ثبت عنوان جدید

_ بررسی و ارزیابی اولیه در شورای گروه تخصصی در صورت تأیید ارسال به دانشکده

_ بررسی و ارزیابی در شورای معانت پژوهشی دانشکده و در صورت تأیید ارسال به مدیر پژوهشی دانشگاه

_ طرح در شورای مرکز نشر و در صورت تدیید ارسال به داوری

_ در صورت پذیرش اثر ارسال متن اثر برای ویرایش

_ ارسال متن ویراستاری شده به مرحله صفحه آرایی و طرح جلد

_ اخذ مجوز های لازم و عقد قرارداد با صاحب اثر

_ ارسال فایل اثر به مرحله چاپ

فرم های مربوطه

_ آیین نامه های مرکز نشر دانشگاه

_ شیوه نامه تهیه و تنظیم کتاب مقررات ارسال کتاب به مرکز نشر دانشگاه

_ ضوابط تألیف و ترجمه

_ مدارک لازم به همراه تحویل آثار ترجمه ( به همراه فایل کپی از کتاب اصل و ترجمه فارسی آن )

_ مدارک لازم برای تحویل آثار تألیف ( به همراه فایل و کپی کتاب تألیفی )