همدان- خیابان شهید احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا

کدپستی: 6517838695

تلفن: 38290941-081

فاکس: 38291276-081

 

نشانی تلگرام: https://tem/MARKAZNASHRBASU

 

نوع سوال را وارد کنید.