تعداد عنوان ها: 403
واژه نامه هواشناسی کشاورزی
دکتر علی اکبر سبزی پرور
470,000
واکنش های چندجزئی؛ مفاهیم و کاربردها برای طراحی و سنتز (جلد اول)
راکول پی. هرّرا ؛ اوجنیا مارکز-لوپز ؛ دکتر داوود حبیبی؛ معصومه بیرانوند
2,060,000
واکنش های چندجزئی؛ مفاهیم و کاربردها برای طراحی و سنتز (جلد دوم)
راکول پی. هرّرا ؛ اوجنیا مارکز-لوپز ؛ دکتر داوود حبیبی؛ معصومه بیرانوند
2,000,000