موضوعات: هنر و معماری
تعداد عنوان ها: 13
زبان تخصصی معماری
دکتر سعید علی تاجر؛ دکتر اکرم مهدوی پارسا
100,000
دلبستگی به مکان
لینی سی مانزوو پاتریک دیوین رایت ؛ دکتر حسن سجادزاده بهنام قاسم زاده
189,000
هنر یادمانی ایران در دوره اشکانی
ترودی کووامی؛ دکتر یعقوب محمدی فر؛ دکتر علیرضا خونانی
175,000
مقدمه ای بر هنر اسلامی
دیوید جیمز؛ دکتر محمد ابراهیم زارعی
83,000
باستان شناسی ایران در دوره اسلامی
دکتر محمدابراهیم زارعی
450,000
سکه های ساسانی استان همدان
دکتر آزاده حیدرپور؛ دکتر کتایون فکری؛ دکتر فریبا شریفیان
330,000
معماری در سرزمین های اسلامی
دکتر محمدابراهیم زارعی
180,000
بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی
آندریا کلانتونیو، تیم دیکسون؛ دکتر حسن سجادزاده؛ افسانه لطفی
700,000
افغانستان چهارراه جهان باستان
فردریک هیبرت؛ پیر کامبون؛ دکتر یعقوب محمدی فر؛ خانم فاطمه جوانمردی
500,000
مبانی صفحه آرایی، کلیات و مفاهیم بنیادی
دکتر حمیدرضا چتربحر؛ دکتر غلامرضا شاملو
160,000
نوشیجان 3 (بناهای بزرگ دوره ماد)
کرتیس جان؛ دکتر کاظم ملازاده
120,000
سنگ نگاره های استان همدان
دکتر یعقوب محمدی فر؛ دکتر اسماعیل همتی ازندریانی
190,000
نوشیجان 1 (بناهای بزرگ دوره ماد)
آقای کرتیس جان؛ دکتر کاظم مولازاده
120,000