نویسنده: دکتر خانعلی نکوئی
تعداد عنوان ها: 1
پوشش های نانوکامپوزیتی فوق سخت
دکتر خانعلی نکوئی؛ دکتر اشکان ذوالریاستین؛ دکتر حسن علم خواه
300,000