نویسنده: دکتر حمید اصفهانی
تعداد عنوان ها: 2
بیو مواد (با رویکرد نانو)
سیرام راما کریشنا؛ مورگان رامالینگام؛ تی. اس. سامپت کومار؛ وینستون اُسُبویجو؛ دکتر حمید اصفهانی؛ دکتر فاطمه دبیر
450,000
مواد هیدروژل: سنتز، خواص و کاربرد در داروسازی
دکتر حمید اصفهانی؛ آقای سید پویا محمدی
220,000