نویسنده: یاسین عبدی لر
تعداد عنوان ها: 2
اصول مهندسی ساحل
غلامرضا خانلری؛ یاسین عبدی لر
250,000
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
دکتر غلامرضا خانلری؛ دکتر علی اکبر مؤمنی؛ دکتر یاسین عبدی لر
119,000