نویسنده: دکتر علی اکبر مؤمنی
تعداد عنوان ها: 1
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
دکتر غلامرضا خانلری؛ دکتر علی اکبر مؤمنی؛ دکتر یاسین عبدی لر
119,000