نویسنده: دکتر مجید یوسفی خوشبخت
تعداد عنوان ها: 1
برنامه ریزی خطی کوچک
دکترابراهیم محمودآبادی؛ دکتر مجید یوسفی خوشبخت
180,000