نویسنده: دکتر کریم حداد ایرانی نژاد
تعداد عنوان ها: 1
کنه های زیان آور محصولات کشاروزی ایران
دکتر محمد خانجانی؛ دکتر کریم حداد ایرانی نژاد
52,000