نویسنده: دکتر هدایت باقری
تعداد عنوان ها: 2
روش های آماری در پژوهش های درون شیشه ای
دکتر هدایت باقری؛ پژمان آزادی
300,000
مباحث نوین در بیوتکنولوژی گیاهی
دکتر هدایت باقری
140,000