نویسنده: دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی
تعداد عنوان ها: 2
شیمی معدنی جلد 1
گری.ال.میسلر، دونالد ای.تار ؛ دکتر یحیی فرهنگی؛ دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی؛ دکتر مؤید حسینی صدر
215,000
نگرشی بر طیف سنجی در شیمی معدنی (با ضمیمه حل مسائل)
دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی
37,000