نویسنده: دکتر آرش فتاح الحسینی
تعداد عنوان ها: 3
فولادهای زنگ نزن خوردگی یکنواخت و خوردگی در دماهای بالا
دکتر آرش فتاح الحسینی؛ پرویز محمدیان؛ احمد ساعتچی
120,000
قطعات ریختگی آلیاژهای آلومینیوم
جی گیلبرت کافمن ؛ ا لوینا ل روی؛ دکتر آرش فتاح الحسینی
170,000
مقدمه ای بر روش های الکتروشیمیایی خوردگی
ویلیام استفان نایت؛ دکتر آرش فتاح الحسینی
35,000