نویسنده: دکتر اشرف ترکیان
تعداد عنوان ها: 2
مبانی آتشفشان شناسی فیزیکی
مؤلفان: الیزابت پارفیت لیونل ویلسون :؛ دکتر اشرف ترکیان
155,000
سنگ های گرانوتوئیدی
دکتر دی. بی. کلارک؛ دکتر اشرف ترکیان
95,000