نویسنده: خالد عبدالرحمن العک-
تعداد عنوان ها: 1
اصول و مبانی تفسیر قرآن کریم
خالد عبدالرحمن العک-؛ دکتر حسینعلی ترکمانی
250,000