نویسنده: دکترابراهیم محمودآبادی
تعداد عنوان ها: 2
برنامه ریزی خطی کوچک
دکترابراهیم محمودآبادی؛ دکتر مجید یوسفی خوشبخت
180,000
برنامه ریزی خطی بزرگ
دکترابراهیم محمودآبادی
250,000