نویسنده: دکتر عباس افخمی
تعداد عنوان ها: 4
ایمنی در آزمایشگاه
دکتر عباس افخمی
35,000
تئوری و مسائل شیمی تجزیه
آدون الف گرداس؛ دکتر عباس افخمی
79,000
حل مسئله در شیمی تجزیه
دکتر تی. پی. هاجیونو؛ دکتر عباس افخمی؛ علیرضا زارعی
360,000
کمومتریکس طراحی آزمایش
ای. دی . مورگان ؛ دکتر عباس افخمی
120,000