نویسنده: دکتر عباس افخمی
تعداد عنوان ها: 5
ایمنی در آزمایشگاه
دکتر عباس افخمی
190,000
تئوری و مسائل شیمی تجزیه
آدون الف گرداس؛ دکتر عباس افخمی
79,000
حل مسئله در شیمی تجزیه
دکتر تی. پی. هاجیونو؛ دکتر عباس افخمی؛ علیرضا زارعی
360,000
کمومتریکس طراحی آزمایش
ای. دی . مورگان ؛ دکتر عباس افخمی
120,000
لترال فلو ایمونواسی
دکتر عباس افخمی؛ دکتر حسن باقری؛ دکتر حسین خوش سفر
250,000