نویسنده: دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
تعداد عنوان ها: 6
ریاضیات به روش ساده آنالیز ریاضی
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
45,000
ریاضیات عمومی (جلد 3)
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
180,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج اول
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
25,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج سوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
65,000
توپولوژی (همراه با آزمون های کارشناسی ارشد)
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
52,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج دوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
65,000