نویسنده: دکتر محمدحسین قبادی
تعداد عنوان ها: 4
زمین شناسی مهندسی زیست محیطی
دکتر محمدحسین قبادی
125,000
مبانی زمین شناسی مهندسی
دکتر محمدحسین قبادی
80,000
سنگ های مشکل آفرین
دکتر محمدحسین قبادی؛ دکتر سید ساجدین موسوی
380,000
زمین شناسی مهندسی کارست
دکتر محمدحسین قبادی
47,000