نویسنده: دکتر حمید اسمعیلی
تعداد عنوان ها: 12
اصول محاسبات ماتریسی
دیوید آس. وانکیز ؛ خانم حمید اسمعیلی
360,000
ریاضیات مهندسی
دکتر حمید اسمعیلی
120,000
مقدمه ای بر بهینه سازی خطی(زرد)
دکتر ادوین ک.پ.چانگ؛ استانیسلاو چ. ژاک؛ حمید اسمعیلی
290,000
آنالیز عددی
دکتر حمید اسمعیلی
190,000
آنالیز عددی مبتنی بر متلب
آقای عبدالوهاب فرس آبرونالد ب، گاونتر؛ دکتر حمید اسمعیلی
170,000
بهینه سازی خطی و غیر خطی جلد 1 (بهینه سازی خطی)
ایگور گریوا ؛ استفن ج. نَش ؛ آریِلا سافر ؛ دکتر حمید اسمعیلی
360,000
برنامه ریزی غیر خطی
دکتر آ.ل پرسینی؛ دکتر حمید اسمعیلی
65,000
بهینه سازی خطی و غیر خطی جلد 2 (بهینه سازی غیرخطی)
دکتر ایگور گریوا ؛ دکتر حمید اسمعیلی؛ دکتر آریلا سافر؛ دکتر استفن ج.نش
360,000
مقدمه ای بر بهینه سازی خطی(آبی)
دکتر حمید اسمعیلی؛ مؤلفان: دیمیتریس برتسیماس جان ن. سیتیکیس :
123,000
مقدمه ای بر بهینه سازی
ادوین ک.پ.چانگ استانیسلاو چ. ژاک : ؛ دکتر حمید اسمعیلی
290,000
نظریه های ماتریس ها و جبر خطی کاربردی
کارل د.میر :؛ دکتر حمید اسمعیلی
60,000