نویسنده: دکتر غلامحسین مجذوبی
تعداد عنوان ها: 8
خستگی سایشی
دکتر غلامحسین مجذوبی
1,700,000
روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم
دکتر غلامحسین مجذوبی
550,000
مباحث منتخب در روش اجزای محدود پیشرفته
دکتر غلامحسین مجذوبی
1,600,000
روش اجزای محدود در مهندسی
S.S.RAO ؛ دکتر غلامحسین مجذوبی؛ آقای فرزاد فریبا
480,000
روش های عددی پیشرفته
دکتر غلامحسین مجذوبی
370,000
مقاومت مصالح II
دکتر غلامحسین مجذوبی
490,000
مقاومت مصالح
گیبر تیموشینکو؛ دکتر غلامحسین مجذوبی؛ دکتر محمود نیلی
900,000