نویسنده: دکتر مؤلفان:ای.بی.ماندال، ای اس یاداو، تی.اس.جری، ان.ان پاتاک مترجمان: علی اصغر ساکی مسعود رحمتی، شهرامن جفی
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت تغذیه و بیماری های طیور
دکتر مؤلفان:ای.بی.ماندال، ای اس یاداو، تی.اس.جری، ان.ان پاتاک مترجمان: علی اصغر ساکی مسعود رحمتی، شهرامن جفی
63,000