نویسنده: دکتر محمد خانجانی
تعداد عنوان ها: 5
آفات سبزی و صیفی ایران
دکتر محمد خانجانی
350,000
آفات گیاهان زراعی ایران
دکتر محمد خانجانی
480,000
سم شناسی
دکتر محمد خانجانی؛ دکتر علی اصغر پور میرزا
215,000
فرهنگ مصور اصطلاحات کنه شناسی
دکتر محمد خانجانی؛ پریسا لطف الهی
110,000
کنه های زیان آور محصولات کشاروزی ایران
دکتر محمد خانجانی؛ دکتر کریم حداد ایرانی نژاد
52,000