نویسنده: دکتر ابوالقاسم یعقوبی
تعداد عنوان ها: 2
اختلالات ویژه یادگیری
دکتر ابوالقاسم یعقوبی؛ مریم پلنگی
120,000
مشکلات یاددهی و یادگیری یا رویکرد بین رشته ای
دکتر محمدرضا یوسف زاده؛ دکتر ابوالقاسم یعقوبی؛ دکتر اعظم معتمدی
100,000