پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 17
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج سوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
65,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج دوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
65,000
کلک خیال انگیز
دکتر لیلا هاشمیان
150,000
مقاومت مصالح
گیبر تیموشینکو؛ دکتر غلامحسین مجذوبی؛ دکتر محمود نیلی
290,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج اول
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
25,000
چند قلو زایی در گوسفند
دکتر پویا زمانی؛ دکتر رامین عبدلی
200,000
شیمی معدنی جلد 2
آقای گری.ال. میسلر؛ آقای دونالدای تار؛ دکتر سید جواد صابونچی؛ دکتر یحیی فرهنگی؛ دکتر مؤید صدر
220,000
شیمی معدنی جلد 1
گری.ال.میسلر، دونالد ای.تار ؛ دکتر یحیی فرهنگی؛ دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی؛ دکتر مؤید حسینی صدر
215,000
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
110,000
اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
150,000
اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
270,000
آفات سبزی و صیفی ایران
دکتر محمد خانجانی
350,000
آفات گیاهان زراعی ایران
دکتر محمد خانجانی
480,000
تراکتورها و ماشین های کشاورزی جلد 1
دکتر داوود منصوری راد
295,000
فیزیک خاک کاربردی
آر.جی هنکس؛ جی.ال. اشکرافت؛ دکتر علی اکبر محبوبی؛ دکتر علی اصغر نادری
24,000
تراکتورها و ماشین های کشاورزی جلد 2
دکتر داوود منصوری راد
68,000